Download ManualDownload Adobe Reader
Download Manualการปรับค่า Internet Explorer(กรณีไม่แสดงผลแบบกราฟได้)
 
กรุณากรอกข้อมูล
:    
:    
 

 
 version 2.6.5.2 ภาษา :  

ขออภัยในความไม่สะดวก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงระบบ
ในช่วงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 08.30 น. ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
จึงมีผลทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของช่วงเวลาดังกล่าวได้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการย้ายข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากฐานข้อมูลไปเก็บไว้ยังระบบสำรองข้อมูล 
ตั้งแต่ปี 2550-2553 จึงมีผลทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง
จาก www.amr.pea.co.th ของปีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2556 เป็นต้นไป
 คำแนะนำในการใช้งานกับ Internet Explorer Version 10 คลิ๊กที่นี่...

Download Manualคู่มือการใช้งานระบบ Web Power Plus Download Manualดูวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านและแนะนำการ Setting
   ***Website นี้แนะนำให้ใช้กับ Internet Explorer version 6 ขึ้นไป***